پری بیوتیک پری هلس Pre-Health

تاریخ: 28 اردیبهشت 1399, 15:57
شکایت
پری بیوتیک پری هلس Pre-Health

در سالهاي گذشته، آنتی بیوتیک ها بر علیه بیماري ها و همچنین به عنوان محرك رشد در جوجه ها استفاده می شدند، با این حال کوشش جهانی براي کاهش استفاده از آنتی بیوتیک در تولیدات حیوانی، شامل طیور وجود دارد .زیرا، افزایش مقاومت میکروبی به آنتی بیوتیک ها و همچنین باقی مانده هاي آنها در تولیدات حیوانی می تواند براي مصرف کننده مضر باشد. 

یافته هاي جدید منجر به توسعه ي مفهومی به نام پريبیوتیک شده است. پريبیوتیکها اجزاي غذایی غیر قابل هضم محرك سلامتی می باشند. آنها کربوهیدراتهاي غذایی هستند که به صورت گروه هاي کمپلکس در اجزاي غذایی وجود داشته و مشخصات فیزیولوژیکی و تغذیه اي مختلفی دارند .پري بیوتیک ها به عنوان اجزاي غذایی غیر قابل هضم تعریف می شوند که به وسیله ي تحریک انتخابی رشد یا فعالیت یک یا تعداد محدودي از باکتريها در کلون، براي حیوان میزبان مفید می‌باشند.

مانان الیگوساکاریدها کمپلکسی از پلی ساکارید و پروتئین برگرفته از مخمر هستند که در دستگاه گوارش حیوانات غیرنشخوار کننده، غیر قابل هضم بوده و میتواند به عنوان پري بیوتیک به کار روند. عقیده بر این است که مانانها با اتصال به جایگاه هاي مخصوص در سطح گونه هایی مثل سالمونلا و اشرشیاکلی مانع از اتصال آنها به دیواره ي روده شده و این باکتريها با اتصال به مانان الیگوساکاریدها،بدون این که به دیوارهيروده اتصال پیدا کنند، همراه با جریان مواد هضمی به خارج از روده منتقل خواهند شد.

گزارش هاي زیادي وجود دارد که افزودن مانان الیگوساکاریدهاي برگرفته از مخمرها باعث بهبود عملکرد رشدي در جیره ي جوجه هاي گوشتی شده است. ســولیس و همکــاران 2007 گــزارش کردنــد جوجه هاي تغذیه شده بـا جیـره ي حـاوي مانـان الیگوساکارید در روز هفتم، وزن بهتري نسبت بـه جیره ي شاهد داشتند.پــارکس و همکــاران 2001 اذعــان داشــتند کــه اســتفاده از مانــان الیگوســاکارید در جیره ي بوقلمون می تواند جایگزین آنتـی بیوتیـک گـــردد.

پـــوتر 1971 گـــزارش کردنـــد افـــزودن 0.25 درصــــد پـــودر آســـپرژیلوس در جیـــره ي بوقلمون هـا از یـک تـا 56 روزگـی، باعـث بهبـود ضریب تبدیل غذایی، خـوراك مـصرفی و افـزایش وزن می شود.

با توجه به تحقیقات انجام گرفته و اثرات مثبت پری بیوتیک در صنعت پرورش دام و طیور شرکت مهرگان تصمیم به تولید پری بیوتیک پری هلس (Pre-Health) نموده است. با توجه به اینکه بهترین عملکرد این محصول مربوط به 15 تا 20 روز اول دوره پرورش می باشد و پرورش دهندگان معمولا از دان پلت در اوایل دوره پرورش استفاده می نمایند، که این دان قادر به اختلاط با مواد دیگر نیست این محصول عمدتا به حالت مایع تولید می شود تا همراه با آب تمام گله به صورت یکنواخت از آن استفاده نمایند.لینک کوتاه مطلب: https://mehreganroshd.com/?newsid=20


به اشتراک بگذارید:

مطالب مشابهتمامی حقوق برای مهرگان رشد محفوظ است.
انصراف